برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1183)

منحنی هیدرواستاتیک68حداقل شرایط تعادل مورد نیاز جهت دریانوردی همراه با ایمنی برای یک کشتی69قوانین مربوط به تعادل و خطوط بارگیری71نکات الزامی جهت حفظ تعادل کشتی71نکات الزامی جهت حفظ تعادل در کشتی های به خصوص71اطلاعات تعادلی Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (6)

2-4-2-2-2- ضرر معنوی ……………………………………………………………………………………………………….502-4-3- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام……………………………………………………………………………..512-5- مبانی جرمانگاری جرایم مستوجب تعزیر…………………………………………………………………………..532-5-1- مبانی جرمانگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….532-5-2- مبانی جرمانگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…………………………………………..552-5-2-1- تعریف امنیت…………………………………………………………………………………………………………..552-5-2-2- جرایم علیه Read more…

پایان نامه ها

تحقیق b (5)

2-5-38 توریسم شکار212-5-39 توریسم حادثه جو212-5-40 توریسم تشویقی222-6 توریسم درمانی چیست؟222-6-1گردشگری تندرستی242-6-2 گردشگری درمانی 242-7 تاریخچه252-8 توریسم درمانی در جهان262-8-1 فیلیپین292-8-2هندوستان302-8-3سنگاپور302-8-4 تایلند312-9 بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان :322-10 گردشگری در ایران342-11جهانگردی362-11-1 رشد Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (4)

2-5-38 توریسم شکار212-5-39 توریسم حادثه جو212-5-40 توریسم تشویقی222-6 توریسم درمانی چیست؟222-6-1گردشگری تندرستی242-6-2 گردشگری درمانی 242-7 تاریخچه252-8 توریسم درمانی در جهان262-8-1 فیلیپین292-8-2هندوستان302-8-3سنگاپور302-8-4 تایلند312-9 بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان :322-10 گردشگری در ایران342-11جهانگردی362-11-1 رشد Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (3)

گفتار ششم : ازدواجهای غیر رسمی (شرعی) از لحاظ حقوق ایران46گفتار هفتم : ثبت ازدواج 48بند اول : تشریفات ثبت ازدواج مرد تبعه بیگانه با زن ایرانی51 بند دوم : رویه قضایی و اندیشه های Read more…

پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (2)

2-1-2-2- ): اندیشمندان اسلامی و گستره دین شناسی:752-1-2-2-1-): نگاه بیرون دینی:782-1-2-2-1-1-): رهیافت کلامی؛ (اصل حکمت و لطف):782-1-2-2-1-2-): رهیافت عقلائی؛ (کرانمندی عقل):822-1-2-2-1-3-): رهیافت عرفانی؛ (تکامل و تحصیل غایت آفرینش):852-1-2-2-1-4-): رهیافت روان‏شناسانه؛ (رفع اضطراب و آلام):882-1-2-2-1-5-): رهیافت Read more…

پایان نامه ها

تحقیق b (1)

2-1-2-2- ): اندیشمندان اسلامی و گستره دین شناسی:752-1-2-2-1-): نگاه بیرون دینی:782-1-2-2-1-1-): رهیافت کلامی؛ (اصل حکمت و لطف):782-1-2-2-1-2-): رهیافت عقلائی؛ (کرانمندی عقل):822-1-2-2-1-3-): رهیافت عرفانی؛ (تکامل و تحصیل غایت آفرینش):852-1-2-2-1-4-): رهیافت روان‏شناسانه؛ (رفع اضطراب و آلام):882-1-2-2-1-5-): رهیافت Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1513)

فصل دوم: مروری بر پیشینه نظری و تجربی تحقیق26 بخش اول :کار آفرینی27 کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟27 مفهوم واژه کارآفرینی28 سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی30 رویکردهای کارآفرینی34 – رویکرد ویژگیها34 – رویکرد رفتاری37 انواع کارآفرین43 ویژگیهای Read more…

پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1512)

2-5-1) وضعیت مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………….. 562-5-2) نظریه های مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….. 572-5-3) وظایف سازمانی پلیس ………………………………………………………………………………………………………… 592-5-4) مهمترین کارکردهای مدیریت …………………………………………………………………………………………….. 62 2-5-5) مهارت های سه گانه مدیران ……………………………………………………………………………………………… 642-6) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی …………………………………………………………………………………………… 652-7) Read more…